دانلود رایگان


تاثير تكنولوژي بر فرهنگ - دانلود رایگاندانلود رایگان فایل حاوی 20 صفحه با فرمت وورد می باشد.فهرست مطالبمقدمه. 3تعاریف تکنولوژی.. 4تکنولوژی جدید به عنوان یک مهاجم فرهنگی.. 5فرهنگ ابزار، تکنوکراسی و تکنوپولی..

دانلود رایگان

فایل حاوی 20 صفحه با فرمت وورد می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه. 3

تعاریف تکنولوژی.. 4

تکنولوژی جدید به عنوان یک مهاجم فرهنگی.. 5

فرهنگ ابزار، تکنوکراسی و تکنوپولی.. 7

تکنولوژی جدید و نوین. 10

دیدگاه های ارزشی نسبت به تکنولوژی.. 12

فرهنگ تکنیکی و فرهنگ دینی.. 13

نظری بر زیر و زبر جامعه تکنیکی.. 15

نتیجه گیری.. 22

منابع. 22

مقدمه

بشر برای تسلطبر طبیعت و استخدام آن جهت رفع نیازهای خود، استعداد فکری خویش را بکار میبرد و با کسب علم و آگاهی از قانونمندی های طبیعت، ابزار لازم (تکنولوژی) را کسب مینماید. همین فرآیند مستمر است که تمدن های بشر را شکل می دهد و با توسعه علم وآگاهی خود و بکارگیری تکنولوژیهای پیشین، به تکنولوژیهای جدید و پیشرفته تری دستیافته است و با تکیه بر این دستآوردهای تکنولوژیک بر طبیعت نیز مسلط تر شده است.

اما شواهدنشان می دهند که هرچه تکنولوژی در جوامع پیشرفته رشد یافته تر می گردد، ازخود بیگانگی انسان و از دست دادن مفهوم حیات انسان و دوری او از من حقیقی (فطرت) بیشترخود را جلوه گر می سازد............