دانلود رایگان


بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست مطالبعنوان ..................................................................................................................صفحه TOC \o \h \z \u فصل اولطرح پژوهشمقدمه PAGEREF _Toc441337227 \h

دانلود رایگان

فهرست مطالب

عنوان ..................................................................................................................صفحه

فصل اول

طرح پژوهش

مقدمه 2

بیان مسأله 4

اهمیت و ضرورت مسأله 6

اهداف تحقیق. 7

فرضیه های تحقیق. 8

تعریف نظری و عملیاتیمتغیرها: 9

تعاریف نظری : 9

تعاریف عملیاتی: 10

قلمرو پژوهش... 11

قلمرو زمانی پژوهش: 11

این تحقیق در آذر ودی ماه 1394 انجام گرفت. 11

قلمرو مکانی پژوهش: 11

این تحقیق در مقطعسوم ابتدایی مدارس ابتدایی شهرستان فسا انجام گرفت. 11

مدل تحلیلی. 11

فصل دوم

ادبیات نظری تحقیق

تاریخچه بازیهای کامپیوتری. 13

مقدمه 13

تعیین متغیرهای تحقیق. 14

عوارض نامطلوب ناشياز بازي هاي رايانه اي. 14

تقسیم بندی بازی هایرایانه ای. 14

معایب بازی های رایانهای. 15

راه حل هايي براي جلوگيرياز صدمات جسمي. 20

مزاياي بازي هاي رايانهاي. 21

رهـنمودهایی بـراياسـتفاده موثر معلمان از بازیهای رایانه ای ‌‌برای آموزش‌ به دانـش آموزان. 22

فواید آموزشی بازیهای رایانه ای. 23

توجهات لازم در استفادهاز بازی های رایانه ای. 26

پژوهش های داخلی. 27

پژوهش های خارجی. 29

سوالات پژوهش... 32

فصل سوم

نتیجه گیری

نتیجه گیری..