دانلود رایگان


عنوان : وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي )فقه عامه و فقه اماميه( - دانلود رایگاندانلود رایگان حلیلی مطالبعنوان صفحهمقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........

دانلود رایگان حلیلی مطالب
عنوان صفحه
مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ................................ ................................ ................................ 1
مبحث اول : نفقه زوجه غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................................ ................................ 4
گفتار اول- تعريف نفقه
بند اول- معنای لغوی نفقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ................................ ................................ 4
بند دوم- معنای اصطلاحي نفقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................................ ................................ 5
الف- نفقه از نظر فقهای اسلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ................................ ................................ 5
ب- نقه از نظر قانون مدني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ................................ ................................ 5
گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ................................ ................................ 7
بند اول – ادله ی وجوب نفقه در قرآن کريم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ ................................ 7
بند دوم - ادله ی وجوب نفقه در سنت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ................................ ................................ 11
گفتار سوم- ويژگي ها و ميزان نفقه زوجه
بند اول- ويژگي های نفقه زوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................................ ................................ 13
الف- تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ................................ ................................ 13
ب- تمکن مالي زوجين در ارتباط با نفقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. ................................ 13
ج- حق مطالبه ی نفقه زمان گذشته توسط زوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... ................................ 14
د- تقدم نفقه زوجه بر ساير ديون شوهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ ................................ 14
ه - تبديل شدن نفقه ی گذشته به دِين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... ................................ 16
بنددوم- ميزان نفقه زوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ................................ ................................ 17
الف- از ديدگاه فقهای اماميه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ................................ ................................ 17
ب- از ديدگاه فقهای اهل تسنن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ................................ ................................ 20
ج- از ديدگاه قانوني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... ................................ ................................ 21
گفتار چهارم: بررسي فقهي و قانوني نفقه
بند اول: در صورت بقاءِ رابطه زوجيت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ................................ ................................ 23
بند دوم: در صورت انحلال نکاح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ................................ ................................ 24
الف- نفقه زوجه در عده طلاق رجعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ ................................ 24
ب- نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. ................................ 25
ج- نفقه زوجه در عده ی وفات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ................................ ................................ 26
مبحث دوم : مهريه زوجه غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................................ ................................ 28
گفتار اول –تعريف مهريه
بند اول: معنای لغوی مهريه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ................................ ................................ 28
بند دوم: معنای اصطلاحي مهريه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................................ ................................ 28
الف- از نظر فقهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... ................................ ................................ 28
ب- از نظر حقوقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... ................................ ................................ 29
گفتار دوم- ادله وجوب مهر
بند اول: از قرآن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... ................................ ................................ 30
بند دوم - از سنت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. ................................ ................................ 30
بند سوم - در اجماع فقها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ................................ ................................ 31
بند چهارم - دليل عقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... ................................ ................................ 31
گفتار سوم: مالکيت زن بر مهريه و نحوه تعيين آن
بند اول- مالکيت زن برمهريه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ................................ ................................ 31
بند دوم- ضمانت اجرای مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ................................ ................................ 32
گفتار چهارم: مهريه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح
بند اول- مهريه زوجه غايب قبل از طلاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ ................................ 34
بند دوم- مهريه زوجه غايب بعد از طلاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ................................ ................................ 34
بند سوم- مهريه زوجه غايب در صورت صدور حکم موت فرضي غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ 35
مبحث سوم: ميراث زوجه غايب و شرايط مربوط به آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... ................................ 36
گفتار اول: تعريف ارث
بند اول: معنای لغوی ارث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ................................ ................................ 36
بند دوم: معنای اصطلاحي ارث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ................................ ................................ 36
الف: از نظر قانوني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... ................................ ................................ 36
ب: از نظر فقه اسلامي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ................................ ................................ 37
گفتار دوم : شرايط تحقق ارث زوجه غايب
بند اول- فوت غايب )حقيقي يا فرضي( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ ................................ 40
بند دوم: وجود علقه زوجيت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ................................ ................................ 40
بند سوم- بقاء زوجيت در زمان فوت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ................................ ................................ 41
بند چهارم- دائمي بودن نکاح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ................................ ................................ 41
الف-وجود توارث به طور مطلق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ................................ ................................ 41
ب-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم وراثت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ................................ 42
ج-وجود توارث با قرار دادن شرط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ................................ ................................ 42
د-عدم توارث به طور مطلق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ................................ ................................ 43
نظر قانون مدني و فقه اسلامي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ................................ ................................ 43
بند پنجم: ممنوع نبودن از ارث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ................................ ................................ 45
الف- کفر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ ................................ ................................ 46
ب-قتل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................................ ................................ ................................ 46
گفتار سوم: اموال و حقوق موضوع ارث
بند اول- اموال موضوع ارث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ................................ ................................ 46
1 ) اموال منقول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ................................ ................................ 47
2 ) قيمت ابنيه و اشجار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ................................ ................................ 48
بند دوم- حقوق موضوع ارث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................................ ................................ 48
الف-حق شفعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... ................................ ................................ 48
ب-ارث زوجه از حق خيار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................................ ................................ 50
گفتار چهارم: اثر بازگشت غايب نسبت به ارث زوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... ................................ 51
مبحث چهارم: اجرت المثل ايام زوجيت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................................ ................................ 52
فصل دوم: تکاليف زوجه غايب مفقود الاثر
مبحث اول: حضانت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... ................................ ................................ 53
گفتار اول: کليات
بند اول- دلايل استحقاق زوجه بر حضانت اطفال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ................................ 53
بند دوم- عناصر متشکله حضانت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................................ ................................ 54
الف- نگاهداری کودک و ضمانت اجرای آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... ................................ 54
ب -تربيت کودک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... ................................ ................................ 55
گفتار دوم: مسئوليت های ناشي از حضانت
بند اول: مسئوليت های حقوقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................................ ................................ 58
بند دوم: مسئوليت در برابر اشخاص ثالث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ................................ ................................ 58
گفتار سوم: موانع اجرای حق حضانت و پايان حضانت
بند اوّل - موانعي که در قانون آمده است . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ ................................ 59
الف- جنون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. ................................ ................................ 59
ب-کفر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ................................ ................................ ................................ 59
بند دوم - موانعي که نياز به ارزيابي دادگاه دارد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. ................................ 60
الف- ناتواني در نگاهداری طفل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ................................ ................................ 60
ب- ابتلا به بيماری های ساری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ................................ ................................ 60
ج- انحطاط اخلاقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ................................ ................................ 60
د- خشونت خارج از حد متعارف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ................................ ................................ 60
مبحث دوم: عده زوجه غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ................................ ................................ 60
گفتار اول: بررسي موضوع در فقه اماميه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................................ ................................ 62
گفتار دوم: بررسي موضوع در قانون مدني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ ................................ 63
بخش دوم: حق غيرمالي زوجه غايب )حق انحلال نکاح( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ................................ 65
فصل اول: طلاق زوجه غايب در اسلام و حقوق ايران
مبحث اول: در فقه اماميه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ................................ ................................ 66
مبحث دوم- در فقه عامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... ................................ ................................ 67
مبحث سوم: در حقوق ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ................................ ................................ 68
گفتار اول: طلاق زوجه به علت غيبت شوهر
بند اول: مقررات شکلي و تشريفات طلاق زوجه غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ................................ 68
بند دوم- اثر عدم رعايت مقررات و تشريفات مربوط به طلاق زوجه غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ 71
بند سوم: عدم تأثير سن غايب در صدور حکم طلاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ................................ 71
بند چهارم: ابتدا مدت چهار سال مقرر در قانون و فقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ................................ 72
بند پنجم: نمونهای از آرای محاکم در مورد طلاق زوجه به علت غيبت شوهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 73
گفتار دوم- طلاق زوجه غايب به علت عسر و حرج ناشي از غيبت
بند اول- مبنای فقهي قاعده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ................................ ................................ 74
بند دوم- معيار تمييز عسر و حرج برای زوجه غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ ................................ 75
الف- عسر و حرج به دليل عدم امکان انفاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... ................................ 76
1 ) استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن حداقل به مدت شش ماه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 77
2 ) عسر و حرج به دليل عدم امکان انجام وظايف خاص زناشويي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 78
بند سوم- نمونهای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج زوجه ناشي از غيبت زوج . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 79
گفتار سوم- طلاق زوجه غايب با استفاده از شرط وکالت در طلاق
الف- سوابق فقهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... ................................ ................................ 80
1 ) فقه اماميه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... ................................ ................................ 80
2 ) فقه عامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. ................................ ................................ 81
ب- در حقوق ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... ................................ ................................ 83
فصل دوم: راههای ديگر انحلال نکاح برای زوجه غايب
مبحث اول: حق فسخ نکاح زوجه غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................................ ................................ 86
گفتار اول: موجبات فسخ نکاح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ................................ ................................ 86
1 ) عيوب مشترک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ................................ ................................ 87
2 ) عيوب مختص به مرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................................ ................................ 88
گفتار دوم: موجبات، شرايط و آثار فسخ نکاح برای زوجه غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ................................ 89
مبحث دوم- تاثير صدور حکم موت فرضي بر رابطه نکاح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ................................ 90
گفتار اول- نظريه سرايت حکم موت فرضي بر رابطه نکاح و انحلال آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ 90
ارزيابي نظريه و آثار مترتب بر آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ................................ ................................ 91
گفتار دوم- نظريه عدم سرايت حکم موت فرضي بر رابطه زوجيت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ................................ 91
مبحث سوم: وضعيت زوجه غايب مفقودالاثر در نکاح منقطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ................................ 95
بخش سوم: وضعيت حقوقي زوجه غايب در کشورهای خارجي و اقليتهای غيرمسلمان ايران . . . . . . ...... 97
فصل اول: وضعيت حقوقي زوجه غايب در اقليتهای غيرمسلمان ايران
مبحث اول: مقررات زرتشتيان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................................ ................................ 97
مبحث دوم- مقررات مسيحيان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ................................ ................................ 98
گفتار اول: قواعد مسيحي گريگوريان خليفه گری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ ................................ 98
گفتار دوم- قواعد کليسای انجيلي پروتستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... ................................ 99
گفتار سوم: قواعد مسيحي ارتدکس روس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ ................................ 99
گفتار چهارم: قواعد ارامنه کاتوليك تهران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................................ ................................ 99
مبحث سوم: مقررات کليميان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................................ ................................ 100
فصل دوم: مقررات بعضي از کشورهای خارجي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ ................................ 100
مبحث اول: مقررات کشورهای مسلمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ................................ ................................ 101
نتيجه گيری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................................ ................................ ................................ 105
رويه قضايي و قوانين مرتبط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ................................ ................................ 108
فهرست منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ ................................ ................................

عنوان


:


وضعيت


حقوقي


زوجه


غايب


مفقود


ا


لاثر


در


حقوق


با


مطالعه


تطبيقي


فقه


)فقه


عامه


و


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

نتیجه خلاصه و گلهای بازی فرانسه ... نام سوره هایی که با قل شروع می ... در مقابل حمله اسکندر ...

17 . 54 . لیست کلی مقالات روانشناسی - persian tahghigh

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي(فقه عامه و فقه ...

fdghfhgf - گروه : پایان نامه ها

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه ...

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) …

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه ...

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه ...

... در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی دسته: فقه و حقوق ... زوجه غایب مفقود الاثر در ...

بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

نتیجه خلاصه و گلهای بازی فرانسه ... نام سوره هایی که با قل شروع می ... در مقابل حمله اسکندر ...

دانلود طرح توجیهی - Part 10 - zio.ir

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه ...

پایان نامه پروژه از همه رشته ها ( بکر) | پایان نامه ...

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه ...

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) …

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه ...

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه ...

... در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی دسته: فقه و حقوق ... زوجه غایب مفقود الاثر در ...

زوجة بدر صالح بایگانی - پرشین فایلز

عنوان : وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي )فقه ...

17 . 54 . لیست کلی مقالات روانشناسی - persian tahghigh

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي(فقه عامه و فقه ...

fdghfhgf - گروه : پایان نامه ها

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه ...

پایان نامه پروژه از همه رشته ها ( بکر) | پایان نامه ...

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه ...

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه ...

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در ... در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و ...

پروژه های بکر و آماده در کلیه رشته های دانشگاهی | …

... بررسي وضعيت خانوادگي و تحصيلي نوجوانان سارق 100 ص جهت اخذ درجه كارداني در ... با ما « پروژه ...

پارساتیم فروش انواع مقالات،تحقیق و پایان نامه ها

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه ...

بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

... فقه و حقوق ... در تابستان 95 با پنجمین جشنواره فایل ناب همراه با کاربران عزیز هستیم. در ...

مشاهده مطلب پايان نامه حقوق - وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ...

... ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و ... حقوقي زوجه غايب مفقود ا ...

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه ...

... در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی دسته: فقه و حقوق ... زوجه غایب مفقود الاثر در ...

سورس شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس | مهندسی …

تحقیق در مورد عوامل مؤثر در خواص فيزيكي و ... اشتراک گذاشتن لحظات با ... و دنبال کردن ...

زوجة بدر صالح بایگانی - پرشین فایلز

عنوان : وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي )فقه ...

پایان نامه پروژه از همه رشته ها ( بکر) | پایان نامه ...

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه ...

فروشگاه جامع فایل های رشته حقوق

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي; ... در حقوق ايران با ...

مشاهده مطلب پايان نامه حقوق - وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ...

... ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و ... حقوقي زوجه غايب مفقود ا ...

پایان نامه حقوق ، فقه و فلسفه

وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و ...

دانلودوضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با ...

... در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی دسته: فقه و حقوق ... زوجه غایب مفقود الاثر در ...

بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

نتیجه خلاصه و گلهای بازی فرانسه ... نام سوره هایی که با قل شروع می ... در مقابل حمله اسکندر ...

زوجة بدر صالح بایگانی - پرشین فایلز

عنوان : وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي )فقه ...

کتاب محشای قانون مجازات اسلامی

نامه های عاشقانه نیما یوشیج

نامه های عاشقانه نیما یوشیج

کتاب محشای قانون مجازات اسلامیپایان نامه ارشد معماری کامپیوتر

7 پاورپوینت دیدنی از داستانهای آموزنده

مقدمه ای بر انتقال حرارت دانشگاه شریف

بررسي رابطه بین رنگها و یادگیری دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی شهر …..doc

میلیاردر شوید