دانلود رایگان


عنوان : وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي )فقه عامه و فقه اماميه( - دانلود رایگاندانلود رایگان حلیلی مطالبعنوان صفحهمقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........

دانلود رایگان حلیلی مطالب
عنوان صفحه
مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ................................ ................................ ................................ 1
مبحث اول : نفقه زوجه غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................................ ................................ 4
گفتار اول- تعريف نفقه
بند اول- معنای لغوی نفقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ................................ ................................ 4
بند دوم- معنای اصطلاحي نفقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................................ ................................ 5
الف- نفقه از نظر فقهای اسلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ................................ ................................ 5
ب- نقه از نظر قانون مدني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ................................ ................................ 5
گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ................................ ................................ 7
بند اول – ادله ی وجوب نفقه در قرآن کريم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ ................................ 7
بند دوم - ادله ی وجوب نفقه در سنت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ................................ ................................ 11
گفتار سوم- ويژگي ها و ميزان نفقه زوجه
بند اول- ويژگي های نفقه زوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................................ ................................ 13
الف- تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ................................ ................................ 13
ب- تمکن مالي زوجين در ارتباط با نفقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. ................................ 13
ج- حق مطالبه ی نفقه زمان گذشته توسط زوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... ................................ 14
د- تقدم نفقه زوجه بر ساير ديون شوهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ ................................ 14
ه - تبديل شدن نفقه ی گذشته به دِين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... ................................ 16
بنددوم- ميزان نفقه زوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ................................ ................................ 17
الف- از ديدگاه فقهای اماميه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ................................ ................................ 17
ب- از ديدگاه فقهای اهل تسنن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ................................ ................................ 20
ج- از ديدگاه قانوني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... ................................ ................................ 21
گفتار چهارم: بررسي فقهي و قانوني نفقه
بند اول: در صورت بقاءِ رابطه زوجيت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ................................ ................................ 23
بند دوم: در صورت انحلال نکاح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ................................ ................................ 24
الف- نفقه زوجه در عده طلاق رجعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ ................................ 24
ب- نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. ................................ 25
ج- نفقه زوجه در عده ی وفات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ................................ ................................ 26
مبحث دوم : مهريه زوجه غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................................ ................................ 28
گفتار اول –تعريف مهريه
بند اول: معنای لغوی مهريه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ................................ ................................ 28
بند دوم: معنای اصطلاحي مهريه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................................ ................................ 28
الف- از نظر فقهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... ................................ ................................ 28
ب- از نظر حقوقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... ................................ ................................ 29
گفتار دوم- ادله وجوب مهر
بند اول: از قرآن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... ................................ ................................ 30
بند دوم - از سنت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. ................................ ................................ 30
بند سوم - در اجماع فقها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ................................ ................................ 31
بند چهارم - دليل عقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... ................................ ................................ 31
گفتار سوم: مالکيت زن بر مهريه و نحوه تعيين آن
بند اول- مالکيت زن برمهريه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ................................ ................................ 31
بند دوم- ضمانت اجرای مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ................................ ................................ 32
گفتار چهارم: مهريه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح
بند اول- مهريه زوجه غايب قبل از طلاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ ................................ 34
بند دوم- مهريه زوجه غايب بعد از طلاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ................................ ................................ 34
بند سوم- مهريه زوجه غايب در صورت صدور حکم موت فرضي غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ 35
مبحث سوم: ميراث زوجه غايب و شرايط مربوط به آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... ................................ 36
گفتار اول: تعريف ارث
بند اول: معنای لغوی ارث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ................................ ................................ 36
بند دوم: معنای اصطلاحي ارث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ................................ ................................ 36
الف: از نظر قانوني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... ................................ ................................ 36
ب: از نظر فقه اسلامي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ................................ ................................ 37
گفتار دوم : شرايط تحقق ارث زوجه غايب
بند اول- فوت غايب )حقيقي يا فرضي( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ ................................ 40
بند دوم: وجود علقه زوجيت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ................................ ................................ 40
بند سوم- بقاء زوجيت در زمان فوت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ................................ ................................ 41
بند چهارم- دائمي بودن نکاح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ................................ ................................ 41
الف-وجود توارث به طور مطلق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ................................ ................................ 41
ب-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم وراثت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ................................ 42
ج-وجود توارث با قرار دادن شرط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ................................ ................................ 42
د-عدم توارث به طور مطلق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ................................ ................................ 43
نظر قانون مدني و فقه اسلامي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ................................ ................................ 43
بند پنجم: ممنوع نبودن از ارث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ................................ ................................ 45
الف- کفر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ ................................ ................................ 46
ب-قتل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................................ ................................ ................................ 46
گفتار سوم: اموال و حقوق موضوع ارث
بند اول- اموال موضوع ارث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ................................ ................................ 46
1 ) اموال منقول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ................................ ................................ 47
2 ) قيمت ابنيه و اشجار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ................................ ................................ 48
بند دوم- حقوق موضوع ارث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................................ ................................ 48
الف-حق شفعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... ................................ ................................ 48
ب-ارث زوجه از حق خيار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................................ ................................ 50
گفتار چهارم: اثر بازگشت غايب نسبت به ارث زوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... ................................ 51
مبحث چهارم: اجرت المثل ايام زوجيت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................................ ................................ 52
فصل دوم: تکاليف زوجه غايب مفقود الاثر
مبحث اول: حضانت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... ................................ ................................ 53
گفتار اول: کليات
بند اول- دلايل استحقاق زوجه بر حضانت اطفال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ................................ 53
بند دوم- عناصر متشکله حضانت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................................ ................................ 54
الف- نگاهداری کودک و ضمانت اجرای آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... ................................ 54
ب -تربيت کودک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... ................................ ................................ 55
گفتار دوم: مسئوليت های ناشي از حضانت
بند اول: مسئوليت های حقوقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................................ ................................ 58
بند دوم: مسئوليت در برابر اشخاص ثالث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ................................ ................................ 58
گفتار سوم: موانع اجرای حق حضانت و پايان حضانت
بند اوّل - موانعي که در قانون آمده است . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ ................................ 59
الف- جنون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. ................................ ................................ 59
ب-کفر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ................................ ................................ ................................ 59
بند دوم - موانعي که نياز به ارزيابي دادگاه دارد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. ................................ 60
الف- ناتواني در نگاهداری طفل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ................................ ................................ 60
ب- ابتلا به بيماری های ساری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ................................ ................................ 60
ج- انحطاط اخلاقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ................................ ................................ 60
د- خشونت خارج از حد متعارف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ................................ ................................ 60
مبحث دوم: عده زوجه غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ................................ ................................ 60
گفتار اول: بررسي موضوع در فقه اماميه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................................ ................................ 62
گفتار دوم: بررسي موضوع در قانون مدني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ ................................ 63
بخش دوم: حق غيرمالي زوجه غايب )حق انحلال نکاح( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ................................ 65
فصل اول: طلاق زوجه غايب در اسلام و حقوق ايران
مبحث اول: در فقه اماميه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ................................ ................................ 66
مبحث دوم- در فقه عامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... ................................ ................................ 67
مبحث سوم: در حقوق ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ................................ ................................ 68
گفتار اول: طلاق زوجه به علت غيبت شوهر
بند اول: مقررات شکلي و تشريفات طلاق زوجه غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ................................ 68
بند دوم- اثر عدم رعايت مقررات و تشريفات مربوط به طلاق زوجه غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ 71
بند سوم: عدم تأثير سن غايب در صدور حکم طلاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ................................ 71
بند چهارم: ابتدا مدت چهار سال مقرر در قانون و فقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ................................ 72
بند پنجم: نمونهای از آرای محاکم در مورد طلاق زوجه به علت غيبت شوهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 73
گفتار دوم- طلاق زوجه غايب به علت عسر و حرج ناشي از غيبت
بند اول- مبنای فقهي قاعده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ................................ ................................ 74
بند دوم- معيار تمييز عسر و حرج برای زوجه غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ ................................ 75
الف- عسر و حرج به دليل عدم امکان انفاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... ................................ 76
1 ) استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن حداقل به مدت شش ماه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 77
2 ) عسر و حرج به دليل عدم امکان انجام وظايف خاص زناشويي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 78
بند سوم- نمونهای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج زوجه ناشي از غيبت زوج . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 79
گفتار سوم- طلاق زوجه غايب با استفاده از شرط وکالت در طلاق
الف- سوابق فقهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... ................................ ................................ 80
1 ) فقه اماميه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... ................................ ................................ 80
2 ) فقه عامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. ................................ ................................ 81
ب- در حقوق ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... ................................ ................................ 83
فصل دوم: راههای ديگر انحلال نکاح برای زوجه غايب
مبحث اول: حق فسخ نکاح زوجه غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................................ ................................ 86
گفتار اول: موجبات فسخ نکاح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ................................ ................................ 86
1 ) عيوب مشترک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ................................ ................................ 87
2 ) عيوب مختص به مرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................................ ................................ 88
گفتار دوم: موجبات، شرايط و آثار فسخ نکاح برای زوجه غايب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ................................ 89
مبحث دوم- تاثير صدور حکم موت فرضي بر رابطه نکاح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ................................ 90
گفتار اول- نظريه سرايت حکم موت فرضي بر رابطه نکاح و انحلال آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ 90
ارزيابي نظريه و آثار مترتب بر آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ................................ ................................ 91
گفتار دوم- نظريه عدم سرايت حکم موت فرضي بر رابطه زوجيت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ................................ 91
مبحث سوم: وضعيت زوجه غايب مفقودالاثر در نکاح منقطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ................................ 95
بخش سوم: وضعيت حقوقي زوجه غايب در کشورهای خارجي و اقليتهای غيرمسلمان ايران . . . . . . ...... 97
فصل اول: وضعيت حقوقي زوجه غايب در اقليتهای غيرمسلمان ايران
مبحث اول: مقررات زرتشتيان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................................ ................................ 97
مبحث دوم- مقررات مسيحيان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ................................ ................................ 98
گفتار اول: قواعد مسيحي گريگوريان خليفه گری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ ................................ 98
گفتار دوم- قواعد کليسای انجيلي پروتستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... ................................ 99
گفتار سوم: قواعد مسيحي ارتدکس روس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ ................................ 99
گفتار چهارم: قواعد ارامنه کاتوليك تهران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................................ ................................ 99
مبحث سوم: مقررات کليميان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ................................ ................................ 100
فصل دوم: مقررات بعضي از کشورهای خارجي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ ................................ 100
مبحث اول: مقررات کشورهای مسلمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ................................ ................................ 101
نتيجه گيری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................................ ................................ ................................ 105
رويه قضايي و قوانين مرتبط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ................................ ................................ 108
فهرست منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ ................................ ................................

عنوان


:


وضعيت


حقوقي


زوجه


غايب


مفقود


ا


لاثر


در


حقوق


با


مطالعه


تطبيقي


فقه


)فقه


عامه


و


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


fdghfhgf - گروه : پایان نامه ها

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه ...

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) …

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه ...

17 . 54 . لیست کلی مقالات روانشناسی - persian tahghigh

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي(فقه عامه و فقه ...

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) …

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه ...

بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

... فقه و حقوق ... در تابستان 95 با پنجمین جشنواره فایل ناب همراه با کاربران عزیز هستیم. در ...

فروشگاه جامع فایل های رشته حقوق

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي; ... در حقوق ايران با ...

پایان نامه پروژه از همه رشته ها ( بکر) | پایان نامه ...

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه ...

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه ...

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در ... در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و ...

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه ...

... در حقوق ايران با مطالعه ... زوجه غايب مفقود ا لاثر در ... با فقه اسلامي (فقه عامه و ...

فروشگاه جامع فایل های رشته حقوق

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي; ... در حقوق ايران با ...

دانلود طرح توجیهی - Part 10 - zio.ir

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه ...

المیادین بایگانی - پرشین فایلز

عنوان : وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي )فقه ...

پروژه های بکر و آماده در کلیه رشته های دانشگاهی | …

... بررسي وضعيت خانوادگي و تحصيلي نوجوانان سارق 100 ص جهت اخذ درجه كارداني در ... با ما « پروژه ...

فروشگاه جامع فایل های رشته حقوق

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي; ... در حقوق ايران با ...

بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

... فقه و حقوق ... در تابستان 95 با پنجمین جشنواره فایل ناب همراه با کاربران عزیز هستیم. در ...

پایان نامه پروژه از همه رشته ها ( بکر) | پایان نامه ...

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه ...

دانلودوضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با ...

... در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی دسته: فقه و حقوق ... زوجه غایب مفقود الاثر در ...

بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

نتیجه خلاصه و گلهای بازی فرانسه ... نام سوره هایی که با قل شروع می ... در مقابل حمله اسکندر ...

فروشگاه جامع فایل های رشته حقوق

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي; ... در حقوق ايران با ...

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش …

... در حقوق ايران و ... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه ...

دانلود طرح توجیهی - Part 10 - zio.ir

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه ...

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه ...

... در حقوق ايران با مطالعه ... زوجه غايب مفقود ا لاثر در ... با فقه اسلامي (فقه عامه و ...

پروژه های بکر و آماده در کلیه رشته های دانشگاهی | …

... بررسي وضعيت خانوادگي و تحصيلي نوجوانان سارق 100 ص جهت اخذ درجه كارداني در ... با ما « پروژه ...

پایان نامه پروژه از همه رشته ها ( بکر) | پایان نامه ...

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه ...

پایان نامه حقوق ، فقه و فلسفه

وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و ...

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش …

... در حقوق ايران و ... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه ...

17 . 54 . لیست کلی مقالات روانشناسی - persian tahghigh

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي(فقه عامه و فقه ...

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) …

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه ...

فروشگاه جامع فایل های رشته حقوق

... زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي; ... در حقوق ايران با ...

عمق میدان در عکاسیآموزش آشپزیinsta save

نرم افزار کیبورد فلت رنگی

نمونه سوالات اتوکد (تستی و عملی)

آموزش ساخت شمسه (بافت) در ایلوستریتورنرم افزار کیبورد فلت رنگی