دانلود رایگان


بررسی وصفیت فضای سبز شهری بخش زارچ - دانلود رایگاندانلود رایگان چکیدهدر این تحقیق ابتدایک اشاره کلی به ساختار طبیعی و اکولوژیکی بخش زارچ شده و بصورت ساختار اجتماعی واقتصادی بخش زارچ مورد بررسی قرار گرفته است.در قسمت بعدی

دانلود رایگان


چکیده

در این تحقیق ابتدایک اشاره کلی به ساختار طبیعی و اکولوژیکی بخش زارچ شده و بصورت ساختار اجتماعی واقتصادی بخش زارچ مورد بررسی قرار گرفته است.

در قسمت بعدی تعریففضای سبز و انواع و هم چنین عملکردهای فضای سبز که مهمترین آن عملکرد زیست محیطیمی باشد که در تعدیل دما. افزایش رطوبت نسبی. تلطیف هوا و جذب گرد و غبار نقشمؤثری دارد و هم چنین به مبلمان فضای سبز شهری و تاریخچه فضای سبز و پارکها اشارهشده است.

در فصل بعدی بهبررسی بخش زارچ پرداخته شده است که بخشی زارچ دارای 8 پارک شهری است که مساحتمجموع آن 7/4 هکتار است که سرانه پارکها 7/4 متر مربع می باشد.

فضای سبز میادین کهبرابر 21500 متر مربع است که سرانه آن 3/1 متر مربع برای هر نفر است و فضای سبزمعابر که 12 هکتار است و سرانه آن 8 متر مربع برای هر نفر می باشد. فضای سبز باغهای زارچ 2050 هکتار است که سرانه آن 135 متر مربع برای هر نفر می باشد.که در مجموع کل مساحت فضای سبز زارچ7/49 هکتار است که سرانه فضای سبز در بخش زارچ 7/49 متر مربع برای هر نفر است کهدر این زمینه کمبود فضای سبز نداریم.

هم چنین در این فصلبه مقایسه استانداردهای فضای سبز و موقعیت آن در بخش زارچ پرداخته شده است و بهانواع گونه های گیاهی بخش زارچ و چگونگی گسترش فضای سبز در بخش زارچ بررسی شده است.که گونه های گیاهی غالب در بخش زارچ نارون، کاج، سروخمرهای، توت و انار است که بااقلیم گرم و خشک و بافت شني خاك زارچ سازگار است و در پایان موانع و مشکلاتی کهبرای افزایش فضای سبز در زارچ وجود دارد ذکر شده که عبارتند از:

1)کمبود آب

2)کمبود نیروی متخصص و کارشناس در زمینه فضای سبز

3)مناسب نبودن خاک زراعی

4)پایین بودن فرهنگ مردم در نگهداری از فضای سبز و مبلمانفضای سبز

و پیشنهاداتی برایافزایش بهبود فضای سبز و بخش زارچ شده است که عبارتند از :

1- افزایش نیرویمتخصص و با تجربه در امور فضای سبز بخش زارچ

2- توجه به مبلمانروشنایی.وسایل بازی کودکان

3- استفاده از گونههای گیاهی زیبا و سازگار با اقلیم منطقه و .....

مقدمه

رشد جمعیت بویژهگسترش شهرنشینی و گرایش به زندگی ماشینی اثرات تخریبی زیادی را بر روی محیط زیستگذاشته است از جمله: تباهی منابع و پوشش گیاهی، تبدیل اراضی کشاورزی به ساختمانها،آلودگی محیط زیست که منجر به کمبود فضای سبز در شهرها گردیده است.

این شرایط نه تنهاباعث بی ثباتی سیستم اکولوژی و فرسایش طبیعت شده بلکه بدلیل تحمل شرایط سخت زندگیبر انسان شهرنشین و اثرات روانی ناشی از مقابله با شهر و مشکلات آدمی را تندخو،عصبانی وتا حدودی بدرفتار نموده است. از نشانه های این آثار گسترش بی رویهاجتماعات شهری و کاهش درصد زمینهای زیرکشت کاهش پوشش سبز جنگلی، باغات و باغچه هاگردیده است.

بدون تردید ایجادفضای سبز از دیر باز به لحاظ وابستگی خاص انسان با طبیعت مورد علاقه انسان بودهاست، و فضای سبز بعنوان ریه های تنفسی شهری جزء نیازهای ضروری شهری است که علاوهبر فراهم کردن مکانی برای گذراندن اوغات فراغت شهروندان جنبه های دیگری جون زیباییشناختی، تعدیل و تلطیف هوا، افزایش رطوبت نسبی و کاهش آلودگی صوتی و جذب گرد وغبارهای شهر دارد و نبود آنها به معنی نبود سلامت و تندرستی در شهرها می باشد ووضعیت شهرهای امروزی ما به گونه­ای است که حکم بر ایجاد فضای سبز وسیع و بدونبرنامه نمی کند بلکه بیش از همه طالب آن نوع طراحی و معماری فضای سبز شهری است کهبا علایق و خواسته ها و سلیقه های طبقات مختلف اجتماعی هماهنگ باشد و بتواند آرامشو آسایش و زیبایی را بر همه طبقات شهری فراهم نماید.

واژگان کلیديعبارتند از : شهر ، فضای سبز، استانداردهای فضای سبز، مبلمان فضای سبز.
مقاله


ورد


word


رایگان


دانلود


بررسی وضعیت فضای سبز شهری بخش زارچ


محیط زیست


حفظ محیط زیست


حفاظت از محیط زیست


فضای سبز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بودجه و پروژه های عمرانیسمینار در مورد برق اضطراری ups

طراحی ایستگاه های پمپاژ فاضلاب

آموزش طراحی با مداد

پروژه قفل رمز دیجیتال با کنترل رله

پول سازی ثروتمندان

صنایع 1. مدل ارزیابی عملکرد از طریق ادغام روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس فازی

تحقیق پیرامون شعر فارسی

گزارش کار آزمایشگاه انتقال حرارت