دانلود رایگان


نظریه های اقتصاد سیاسی - دانلود رایگاندانلود رایگان نظریه های اقتصاد سیاسیچکیده .......................................................................................................................................................................................... 3مقدمه

دانلود رایگان نظریه های اقتصاد سیاسی
چکیده .......................................................................................................................................................................................... 3
مقدمه ........................................................................................................................................................................................... 4
انقلاب اقتصادی )انقلاب صنعتی( .......................................................................................................................................... 7
دنیای شگفت انگیز آدام اسمیت ............................................................................................................................................. 9
دنیای تیره پارسون مالتوس و دیوید ریکاردو .................................................................................................................... 11
انقلاب اقتصادی و آدام اسمیت ............................................................................................................................................ 13
دنیای زیبای سوسیالیست آرمان گرا .................................................................................................................................. 17
دنیای انعطاف ناپذیر کارل مارکس ..................................................................................................................................... 19
دنیای عصر ویکتوریایی و جهان اقتصاد زیرزمینی .......................................................................................................... 11
دنیای وحشی تورستین و بلن .............................................................................................................................................. 12
دنیای بیمار جان مینارد کینز ............................................................................................................................................... 17
فرای انقلاب صنعتی ............................................................................................................................................................... 33
 بخش دوم
اقتصاد دانان – لئونارد سیلک .............................................................................................................................................. 31
پارل انتونی ساموئلسون ......................................................................................................................................................... 33
سوسیالیزم بدون اشک ........................................................................................................................................................... 32
میلتون فیریدمن ...................................................................................................................................................................... 37
واسیلی نئونتیف ....................................................................................................................................................................... 38
کینث ای بولدینگ .................................................................................................................................................................. 43
نقد و نتیجه گیری .................................................................................................................................................................. 41
منابع .......................................................................................................................................................................................... 43

[email protected] : *نویسنده مسئول :شایان عرفانیان مهرساز ؛ تلفن : 09127797919 ؛ پست الکترونیکی
چكيده
این مقاله با هدف شنناسنایی اندیشنه های اقتصناددانان و فیلسوفان سیاسی بر مبنا ی جمع بندی از منابع معتبر اقتصاد
سنیاسنی تهیه شنده است .اقتصاد سیاسی عبارتست از عل قوانین تولید و توزیع نعما مادی در مراح متتلف تکام جامعه
انسنانی. به تدری با رشد جامعه و مناسبا اجتماعی و اقتصادی اهمیت عل اقتصاد نیز بیشتر شد. یک رو مطالعه علمی در
مورد پدیده های اجتماعی است.
عبار اقتصاد سیاسی در عمر دراز خود معانی گوناگون بی شماری داشته است در نگاه آدام اسمیت، اقتصاد سیاسی، عل
مدیریت منابع کشور برای تولید ثرو است.از دید مارکس، اقتصاد سیاسی به این معناست که مالکیت ابزارهای تولید چگونه بر
فرآیندهای تاریتی اثر می گذارد.در بتش بزرگی از سده بیست، واژه اقتصاد سیاسی معانی متناقضی داشته است.گاه به آن در
حک یک حوزه مطالعاتی ) رابطه درونی اقتصناد و سنیاست( نگریسته می شده و بعضی وقتها آن را به مبابه یک رویکرد رو
شناسانه در نظر می آورده اند.
کليد واژه ها :
اقتصاد سياسی، انقلاب سياسی، انقلاب صنعتی ، نظریه اقتصادي
4
[email protected] : *نویسنده مسئول :شایان عرفانیان مهرساز ؛ تلفن : 09127797919 ؛ پست الکترونیکی
مقدمه
این کتاب دربارة انگشنت شنماری از انسان هائی است که شایستش شهرتی بی مانند اند. کسانی که از دیدگاه قواعد کت
درسننی تاریع عملاو وجود خارجی نداشننته اند. هیا ارتشننی را رهبری نکردند. هیا سننربازی را بسننوی مرد نفرسنتادند. هیا
امپراطوری را حکمرانی نکردند، وسنه زیادی در تصمی گیریهای تاریع ساز نداشتند. معدودی از آنها شهر یافتند، ولی هیا
یک هرگز قهرمان ملی نبودند. انگشت شماری علناو مورد آزار قرار گرفتند، درحالیکه هیا کدام ابداو شتصیت های معروف رذل
نبودند. با این حال، تاثیر عملکرد آنان در پهنش تاریع سننرنوشننت سننازترازنقش بسنیاری از دولتمردانی بودکه زیرنورافکن تاریع
بسیار درخشیدند .
آن ها چه کسنانی بودند ما آنها را امروز بعنوان اقتصاد دانان بزرد می شناسی . اما عجی اینست که چه شناخت کمی
از آن ها داری . انسنان فکرمی کند در دنیائی که زیر فشنار مشنکلا اقتصادی تکه وپاره شده، دنیائی که مدام نگران معضلا
اقتصنادی و تمام سنتن ها دربارة گرفتاریهای اقتصنادی اسنت، اقتصناد دانان بزرد باید در حد فیلسوفان و دولتمردان بز رد
مشهور باشند. حال آنکه، آن ها فقط بعنوان آدمهای پشت پرده درگذشته تاریع اند، ومسائلی که با احساسا زیاد به بحث می
گذارند، گویا پیش پا افتاده ودوراز تصنور از ذهن، می گذرد.آنطور که گفته شنده، اقتصناد، بطور یر قاب انکار مه است، ولی
مقوله ای سرد و دشوار است، وبهتر است به آنهائی که در پهنش تفکر تجریدند واگذار شود .
هیا گفتاری بیش از این از حقیقت دور نیست، کسی که فکر می کنداقتصاد فقط به پروفسورها مربوط است فرامو می
کند که همین عل انسنان ها را به سننگرها فرستاده است.کسی که با نگاهی سطحی به کتاب درس اقتصاد ن تیجه گیری کرده
که اقتصناد مقوله ای خسته کننده است به کسی می ماند که با خواندن مقدما لجستیک نتیجه بگیرد که بررسی روند جنگ
ها نیز باید کس کننده باشد .
این نه از شنتصنیت آنها، حرفه آنها، موا ع آنها، ونه حتی ایده های آنها بود که از آنان یک مجموعه واحدی می ساخت.
مترج مشترك آنها چیز دیگری بود: یک کنجکاوی مشترك. همش آنها مجذوب دنیای اطراف خود بودند، مجذوب پیچیدگی ها
و ظاهراو بی نظمی ها، مجذوب سننگدلی هائی که ا ل در پوشنش روحانیت تبلور می یافت و موفقیت هائی که اکبراو ناآگاهانه
بود. یکایک آنها محو رفتار ه نوعان خود بودند، ابتدا در خلق کردن ثرو جهان و سننپس لگد گذاردن بر پای همسننایه خود
برای بدسنت آوردن سهمی از آن ثرو . اینست که می توان آنها را فیلسوفان دنیائی نامید، زیرا کوشش آنها دنیائی ترین بتش
از فعالیت انسنان ها - یعنی کوشنش برای کسن ثرو – را در بر می گرفت. این، شناید تجملی ترین نوع فلسنفه نباشد، ولی
شنگفت انگیز تر و مهمتر از آن یافت نمی شنود . چه کسنی می تواند فکر کند در یک خانوار فقیر و یک متروبه که تماشن ایش
نفس را در سنینه حبس می کند فردی دنبال نظ و طرح بگردد، ویا در راه پیمائی گروهی اوبا در یک خیابان ویا در لبتند
یک سنبزی فرو به مشنتری قوانین و اصنول هماهنگی را جستجو کند اما همین سرنوشت اقتصاددانان بود که در واقع مینظریه


های


اقتصاد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

محتوای دوره های اسفند ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. محتوای دروره آموزشی ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله یکشنبه, ‏1387/07/14 ‏22:53:26 سه نفر آمریکایی و سه نفر ایرانی با همدیگر برای شرکت در ...

فهرست رشته‌های دانشگاهی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

رشته‌های دانشگاهی شاخه‌هایی از دانش هستند که در دانشگاه‌ها و دیگر مراکز آموزش عالی ...

پرسمان دانشجويي - اندیشه ی سیاسی

برای شناخت بسترها و زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید به آسیب‌شناسی اقتصاد ...

معرفی سایت های اقتصادی - اقتصاد: سایت تخصصی علم اقتصاد

https://www.paraben.com/index.html. این سایت به معرفی یک شبکه از فعالان در زمینه اقتصاد در سراسر جهان ...

اخبار :: تیتر روزنامه های امروز ، اخبار سیاسی ، اجتماعی ...

اخبار حوادث،اخبار جدید،روزنامه حوادث،روزنامه های امروز,اخبار،اخبار ایران وجهان ...

نظریه های انسان شناسی | فرهنگ شناسی

برای فهم مکاتب و نظریههای انسان‌شناسی راههای مختلفی وجود دارد. یکی از راهها این است ...

اخبار :: تیتر روزنامه های امروز ، اخبار سیاسی ، اجتماعی ...

اخبار حوادث،اخبار جدید،روزنامه حوادث،روزنامه های امروز,اخبار،اخبار ایران وجهان ...

تکثرگرایی - پلورالیسم (pluralism) - نارنج سبز سیاسی

نارنج سبز سیاسی علمی - وبلاگ علم سیاست گروه نارنج سبز

بنام خداوند خالق زیبای ها

بنام خداوند خالق زیبای ها - نمونه سوالات وصیت نامه امام خمینی (ره) - به همراه پاسخ ...

معرفی سایت های اقتصادی - اقتصاد: سایت تخصصی علم اقتصاد

https://www.paraben.com/index.html. این سایت به معرفی یک شبکه از فعالان در زمینه اقتصاد در سراسر جهان ...

اخبار :: تیتر روزنامه های امروز ، اخبار سیاسی ، اجتماعی ...

اخبار حوادث،اخبار جدید،روزنامه حوادث،روزنامه های امروز,اخبار،اخبار ایران وجهان ...

هوگر - نظریه های بحران قومی

نظریه های بحران قومی چارچوب نظري 1-اقتصاد سياسي و منازعات قومي بررسي­هاي ما در اين ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل …

آخرین مقالات. مقاله ترجمه شده اقتصاد ۲۰۱۷; استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی ...

دانلود کتاب توحید

زیارت امام زمان در هر روز بعد از نماز صبح

پلان ساختمان 4 طبقه 8 واحدی اجرا شده در منطقه نیاوران ***

جزوه آموزشی تحقیق در عملیات 1 مناسب دانشجویان مدیریت، ریاضی کاربردی و مهندسی صنایع

تحلیل و بررسی روستای ماسوله - رشته معماری

یازده دستور العمل از ایت الله بهجت

شهید خیابانی

کپی مخفی حافظه جانبی