دانلود رایگان


بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت دانشجویان در دانشگاه …….. - دانلود رایگاندانلود رایگان v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}فهرست مطالب عنوان

دانلود رایگان

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                                                         صفحه

           

 

چكيده..................................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه.............................................................................................................................. 3

1-2. بیانمسأله......................................................................................................................... 4

1-3. اهمیتو ضرورت پژوهش................................................................................................. 6

1-4. اهدافپژوهش................................................................................................................. 7

1-4-1.هدف اصلی.................................................................................................................. 7

1-4-2.اهداف فرعی................................................................................................................ 7

1-5. فرضیههای پژوهش........................................................................................................... 7

1-5-1.فرضیه اصلی................................................................................................................. 7

1-5-2.فرضیه های فرعی.......................................................................................................... 7

1-5. متغیرهایپژوهش.............................................................................................................. 8

1-6. تعاریفاصطلاحات.......................................................................................................... 8

1-6-1.تعاریف نظری............................................................................................................... 8

1-6-2.تعاریف عملیاتی............................................................................................................ 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینهتحقیق

2-1. کیفیتخدمات................................................................................................................. 11

2-2. تاریخچهکیفیت................................................................................................................ 12

2-3. تعريفو مفهوم كيفيت...................................................................................................... 14

2-3-1.كيفيت از ديدگاه فلسفي................................................................................................. 16

2-3-2.كيفيت مبتني بر محصول................................................................................................ 16

2-3-3.كيفيت مبتني بر مصرف كننده........................................................................................ 16

2-3-4.كيفيت مبتني بر توليد..................................................................................................... 16

2-3-5.كيفيت مبتني بر ارزش.................................................................................................... 16

2-4. تعريفخدمت.................................................................................................................. 17

2-5. عواملموثر بر کیفیت خدمات............................................................................................ 18

2-6. اهميتكيفيت در ارايه خدمات به مشتريان............................................................................ 19

2-7. نظريهپردازان كيفيت......................................................................................................... 20

2-7-1.ادوارددمينگ................................................................................................................ 20

2-7-2.ژوزف جوران............................................................................................................... 22

2-7-3.فيليپ كرازبي............................................................................................................... 23

2-7-4.بيل كانوي.................................................................................................................... 25

2-8. كيفيتدر نظام آموزش عالي.............................................................................................. 26

2-9. عواملتشكيل دهنده كيفيت در آموزش عالي........................................................................ 28

2-10. مفهوممديريت كيفيت جامع و جايگاه آن در آموزش عالي.................................................. 29

2-11. رضایتمندیمشتری.......................................................................................................... 37

2-12. اهميتدستيابي به رضايت مندي مشتري............................................................................. 40

2-13. مدلشكل گيري رضايت مندي مشتري.............................................................................. 41

2-14. فلسفهبه حداكثر رساندن رضايت مشتري برد برد برد........................................................... 42

2-15. روشهاي سنجش رضايت مندي مشتري............................................................................ 43

2-15-1.مدل هاي عيني............................................................................................................ 44

2-15-2.مدل هاي ذهنی........................................................................................................... 44

2-15-2-1.روش های حادثه مدار.............................................................................................. 45

2-15-2-2.روش هاي ويژگي مدار............................................................................................ 45

2-16. شاخصرضايت مندي مشتري........................................................................................... 46

2-17. مدلهایاندازه گیری رضایت مشتری.................................................................................. 46

2-17-1.مدل کانو................................................................................................................... 47

2-17-2.مدل فورنل................................................................................................................. 50

2-17-3.مدل اسکمپر............................................................................................................... 51

2-17-4.مدل سرکوال.............................................................................................................. 52

2-18. رابطهبين رضايت و كيفيت............................................................................................... 53

2-19.كيفيتخدمات و رضايت مشتري، دوقلوهاي به هم چسبيده................................................... 54

2-20. پیشینهتحقیقات............................................................................................................... 55

2-20-1.تحقیقات داخلی.......................................................................................................... 55

2-20-2.تحقیقات خارجی........................................................................................................ 57

فصل سوم: روش تحقیق

3-1. روشتحقيق..................................................................................................................... 59

3-2. جامعهآماری.................................................................................................................... 59

3-3. نمونهآماری..................................................................................................................... 59

3-4. روشابزار گردآوری اطلاعات........................................................................................... 59

3-5. روشتجزیه و تحلیل آماری............................................................................................... 60

3-5-1.آمار توصيفي................................................................................................................ 60

3-5-2.آمار استنباطي............................................................................................................... 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیلیافته های تحقیق

4-1. مقدمه.............................................................................................................................. 62

4-2. توصيفداده ها................................................................................................................ 62

4-3. استنباطداده ها................................................................................................................. 67

فصلپنجم: نتیجه گیری

5-1. مقدمه.............................................................................................................................. 78

5-2. نتایجحاصل از فرضیه ها.................................................................................................... 80

5-2-1.نتایج حاصل از فرضیة اصلی پژوهش............................................................................... 80

5-3-2.نتایج حاصل از فرضیه اول.............................................................................................. 81

5-2-3. نتایج حاصل از فرضیه دوم............................................................................................ 81

5-2-4.نتایج حاصل از فرضیه سوم............................................................................................. 81

5-2-5.نتایج حاصل از فرضیه چهارم.......................................................................................... 82

5-2-6.نتایج حاصل ازفرضیه پنجم............................................................................................ 82

5-3. نتیجهگیری...................................................................................................................... 83

5-4. پیشنهادهایکاربردی......................................................................................................... 83

5-5. پیشنهادبه سایرمحققین....................................................................................................... 85

5 6. محدودیت های تحقیق..................................................................................................... 85

منابع فارسی.............................................................................................................................. 86

منابع لاتین................................................................................................................................ 89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

 

عنوان                                                                                                                                                                                         صفحه

           

 

شکل2-1. مزایای رضایتمندی مشتری......................................................................................... 38

شکل2-2. مدل سیستمی زنجیره خدمت و سود............................................................................ 38

شكل2-3. مدل شکل‌گيري رضايت مندي مشتري......................................................................... 42

شكل2-4. چرخه خدمت مطلوب............................................................................................... 42

شكل2-5. روش های اندازه گیری رضایت مشتری....................................................................... 44

 شكل 2-6. عوامل موثر بر رضایت مشتری........................................................................................ 47

شكل 2-7. نمودار مدل کانو........................................................................................................... 48

شكل2-8. ساختار کلان مدل شاخص رضایت مشتری در کشور سوئد............................................ 51

نمودار4-1.جنسیت کارکنان...................................................................................................... 63

نمودار4-2. مقطع تحصیلی پاسخ گویان...................................................................................... 64

نمودار4-3. دانشگاه محل تحصیل.............................................................................................. 65

نمودار4-4. گروه تحصیلی........................................................................................................ 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                          


بررسی


رابطه


بین


کیفیت


خدمات


و


رضایت


دانشجویان


در


دانشگاه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه های دانشجوئی - iausdj.ac.ir

ردیف : عنوان سال نگارش نگارنده 1 بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در زبان کردهای سردشتی ...

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

کافی نت دانشجویان - ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت ...

وبلاگ مدیریت شهری دانشگاه علامه-85

عنوان : فراتحلیلی بر روش شناسی و یافته های مطالعات کیفیت زندگی گردشگری مقالات فارسی و ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر نظام ارائه خدمات عمومی در ایران مقدمه : ساختاراقتصادی ...

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی - مقالات منتخب

در بسياري از شرايط داده ها در منابع مختلفي قرار دارند و يکپارچه نمودن آنها براي بدست ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

همانطور که می دانید در امتحانات پایانی هر ترم دانشگاه پیام نور برخی از امتحانات به ...

مقالات ارائه شده در مجامع علمی و بین المللی سال 1388 ...

نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391

دکتر علی بنیادی - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

ردیف. عنوان پروژه. تاریخ شروع و خاتمه. 1. ارائه خدمات کارشناسی در خصوص افزایش رضایت ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

مفتخریم که برنده رضایت مشتری هایمان هستیم، رضایتی که بیش از درآمد برایمان ارزش دارد.

دکتر علی بنیادی - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

ردیف. عنوان پروژه. تاریخ شروع و خاتمه. 1. ارائه خدمات کارشناسی در خصوص افزایش رضایت ...

تحقیقات آموزشی EDUCATIONAL RESEARCH

موضوعات پژوهشي درس روش تحقیق: 1 بررسی روش یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

دکتر علی بنیادی - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

ردیف. عنوان پروژه. تاریخ شروع و خاتمه. 1. ارائه خدمات کارشناسی در خصوص افزایش رضایت ...

وبلاگ مدیریت شهری دانشگاه علامه-85

عنوان : فراتحلیلی بر روش شناسی و یافته های مطالعات کیفیت زندگی گردشگری مقالات فارسی و ...

مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی - بازاریابی بین

International Marketing Culture. بازاریابی بین المللی فرهنگ . چکیده: فرهنگ اثر نفوذ كننده و تغيير ...

حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم - بررسی

حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم - بررسی مشروعیت تحریم های یکجانبه علیه ایران - - حقوق ...

رضایت شغلی چیست و عوامل مؤثر بر آن کدامند؟

رضایت شغلی کارکنان با سابقه یکی از روهای قابل توجه در بهبود کیفیت نیروی کار در سازمان ...

رضایت شغلی چیست و عوامل مؤثر بر آن کدامند؟

رضایت شغلی کارکنان با سابقه یکی از روهای قابل توجه در بهبود کیفیت نیروی کار در سازمان ...

حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم - مفهوم حقوقی اقامتگاه در ...

حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم - مفهوم حقوقی اقامتگاه در نظام حقوقی ایران و ایالات ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

همانطور که می دانید در امتحانات پایانی هر ترم دانشگاه پیام نور برخی از امتحانات به ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

144. روش تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی دانشجویان و میزان بهره مندی آنان از اخبار ...

تحقیقات آموزشی EDUCATIONAL RESEARCH

موضوعات پژوهشي درس روش تحقیق: 1 بررسی روش یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

دانلود مقاله در مورد کربوهیدارتها-اصول تغذیه

مسمومیت غذایی

بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی

عنوان پایان نامه : خدایان باستان و ارتباط آنها با ادیان نوظهورنقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

دستورالعمل اجرای دوربین های ثبت سرعت (Enforcement CAMERA SYSTEMS Operational Guidelines)

دانلود پاورپوینت فصل ده علوم نهم

نرم افزار بازدیدکننده سایت(افزایش ترافیک) اموزش تصویری