دانلود رایگان


بررسی رآکتورهای بستر سیال " گازی- جامد" - دانلود رایگاندانلود رایگان v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}چکیدهمقدمه فصـل اول - مدلسازيهيدروديناميك راکتورهای بالابر و پايين بر CFB.. 11-1- مدل

دانلود رایگان

چکیده

مقدمه


فصـل اول - مدلسازيهيدروديناميك راکتورهای بالابر و پايين بر CFB.. 1

1-1- مدل هيدروديناميك براي پايين بر‌ها 2

1-2- مدل هيدروديناميك براي بالابر. 7

1-3- پيش‌بيني‌هاي مدل هيدروديناميك و تجزيه و تحليل نسبي.. 14

1-3-1- مدل پايين بر: مقايسه كردن پيش‌بيني‌ها بوسيله داده‌هايپايين بر. 14

1-3-2- مدل بالابر: مقايسه پيش‌بيني‌ها با داده‌هاي بالابر. 16

1-3-3- تجزيه و تحليل مقايسه‌اي بين مدلهاي بالابر و پايينبر. 20


فصل دوم - مدلسازيهيدروديناميك راكتورهاي پایین بر، براساستئوري جنبشي... 24

2-1- مدل رياضي.. 25

2-1-1 معادلات اداره كننده. 25

2-1-2- شرايط مرزي و اوليه. 30

2-1-3- روش حل عددي.. 32

2-2- نتايج و بحث و بررسي.. 32

2-2-1- تعيين ضريب بازگشت e. 33

2-2-2- مقايسه مدلهای ، و ..................... 36

2-2-3- مقايسه بين داده‌هاي آزمايشگاهي و پيش‌بيني‌هاي مدل. 37

2-2-4- اثرات بزرگنمايي پایین بر. 39فصل سوم - ساختار جريان جامدات در بستر سيال گاز – جامد.. 40

3-1- بررسی و مطالعه آزمایشگاهی جریان جامدات در بستر سیالگاز - جامد. 41

3-2- انجام عمليات بر روي داده‌ها 43

عنوان صفحه

3-3- محاسبه سرعت حبابها و کلاستر‌ها 46

3-4- نتايج و بررسي.. 48

3-4-1- تاثير سرعت گاز سطحي.. 48

3-4-2- مواضع و جايگاه کلاستر‌ها و حبابها در بستر. 52

3-4-3- تخمين قطر کلاستر. 55

3-4-4- سرعت حباب... 59


فصل چهارم - عملكرد و رفتار جريان گاز –جامد: بالابر در مقابل پايين بر CFB.. 63

4-1- دستگاه‌هاي آزمايشگاهي.. 64

4-2- نتايج و بحث و بررسي.. 68

4-2-1- ساختارهاي جريان شعاعي در بالابر و پایین بر. 68

4-3- پروفيل شعاعی هلدآپ جامدات... 68

4-3-1- پروفيل شعاعي سرعت ذرات... 71

4-3-2- شاخص‌هاي غير‌يكنواخت شعاعي.. 74

4-3-3- پروفيل شعاعی شاخص‌هاي تناوب... 75

4-4- ساختارهاي جريان محوري در بالابر و پایین بر. 78

4-4-1- پروفيل محوري هلدآپ جامدات و سرعت ذرات... 78

4-4-2- گراديان فشار در بالابر و پایین بر. 83

4-5- رژيمهاي جريان در سيستم‌هاي جامد – گاز. 85


فصل پنجم - كاربرد بسترهاي سيال گاز در سرعت‌هاي بالا: بازنگری روی رژیمهایبحرانی 90

بخـش اول. 91

5-1- بازنگري داده‌هاي آثار موجود در زمينه رژيمهاي سيال باسرعت بالا.. 91

5-1-1- كاربرد بسترهاي سيال گاز – جامد در سرعت متوسط گاز، (سيال شدن آشفته) 91

5-1-2- خطوط انتقال عمودي گاز – جامد. 97

عنوان صفحه

بخـش دوم. 100

5-2- رژيمهاي سیالیت سريع. 100

5-2-1- پارامترهاي تاثيرگذار در پروفيل‌هاي هلدآپ جامداتمحوري.. 100

5-2-2- تغيير دادن سرعت گاز و شدت چرخش جامدات... 101

5-2-3- تغيير دادن اندازه ذرات يا دانسيته. 101

5-2-3-1- خروجي بالابر. 102

5-2-3-2- لوپ يا چرخه بازيافت... 104

5-2-3-3- گراديان فشار بر حسب هلدآپ جامدات... 105

5-2-3-4- طبقه‌بندي رژيمها در CFB.. 105

5-2-3-5- Utr تعريف شده به عنوان سرعت در جايي كه پروفيل S شكل ناپديد مي‌گردد. 106

5-2-3-6- Utr همان طوري كه Yerushalmi تعريف كرده است... 110

5-2-3-7- شكل پروفيل كه به عنوان هلدآپ حمل جامدات تشريح شد. 111

بخـش سوم. 117

5-3- Lay outآزمايشگاهي و روش‌هاي اجرايي اندازه‌‌گيري.. 117

5-3-1- Lay outآزمايشگاهي.. 117

5-3-1-1- بستر سيال چرخشي.. 117

5-3-1-2- بالابر (Riser). 117

5-3-1-3- لوپ برگشت (Recycle). 118

5-3-2- روش‌هاي اجرايي جهت مشخص كردن هيدروديناميك‌ بنيادي CFB.. 120

5-3-2-1- اندازه‌گيري شدت جريان. 120

5-3-2-2- اندازه‌‌گيري افت فشار. 121

بخـش چهارم. 123

5-4- نتايج آزمايشگاهي و پردازش داده‌ها 123

5-4-1- سرعت انتقال. 123


فصل ششم - نتیجــه گیری... 127

نتیجه گیری.. 128

عنوان صفحه

منابع و مأخذ. 134