دانلود رایگان


سيري در نگارگري ليرلتي از قديم تا اكنون - دانلود رایگاندانلود رایگان پيشگفتار:هنر ايران به لحاظ قدمت و زيبايي هميشه مورد توجه محققانبوده است.هنر ايراني هنري اصيل و سنتي است كه از ديرباز مورد توجهمنتقدان و پژوهشگران قرار گرفته

دانلود رایگان

پيشگفتار:

هنر ايران به لحاظ قدمت و زيبايي هميشه مورد توجه محققانبوده است.

هنر ايراني هنري اصيل و سنتي است كه از ديرباز مورد توجهمنتقدان و پژوهشگران قرار گرفته است و در اين راستا آثار هنري به جاي مانده ازجمله نقاشيهاي ديواري و سفالها و كاشيها و نقاشيهاي مينياتور كه عموماَ براي زينتبخشيدن به نسخ خطي كاربرد داشته است مهمترين نقش را بازي كرده اند و به راحتيانديشه ها و تفكرات وفرهنگها و آداب ورسوم ملتي را به نمايش گذاشته اند كه از تمدني ديرپا و قدرتمند برخوردار بوده اند.

پيشينه ملي وعقيدتي كه از ادوار كهن به هنرمندان نگارگردوران اسلامي رسيده بود با عقايد ديني و الهي اسلام عجين شده و تركيبي موزون پديدآورد كه اگر چه در تمامي عرصه هاي هنر ي شاهد آن بوديم ولي در نگارگري ايراني بهكمال اوج و شكوفايي خويش رسيد.

هنرمندان نگارگر با استفاده از نمادها نقوش گياهي انسانهاو نقشهاي جامه ها و استفاده از درخشندگي رنگها دنياي ذهني خويش را به عرصه ظهوررساندند و در اين راستا ازظرافت و دقت و مهارت همچون ابزاري قدرتمند براي رسيدن بههدف خود سود جسته اند.

جهت انجام اين پژوهش ابتدا به كتابهاو مجلات مربوط به دورهاسلامي و مينياتور ايران رجوع گرديده و پژوهش به صورت كتابخانه اي انجام شد.

لازم به ذكر مي باشد كه منابع محدود تصويري و كيفيتنامناسب بعضي از منابع موجود و همچنين عدم امكانات مناسب جهت تهيه تصاوير مورد نظراز جمله موانع موجود بر سر راه انجام اين پژوهش بشمار مي رفتند.

چكيده:

شروع نقاشي ايران را مي توان درنقاشيهاي ديواري ادوار پيش ازتاريخ بويژه دوران پارتيان و ساسانيان جستجو كرد. هنرپارتيان و ساسانيان در ادامه با نقوش كتابهاي مانويان پيوند مي خورد و اين نقاشيهادر دوران بعدي, مينياتور ايران را تشكيل مي دهند.

تفكر و انديشه عرفاني واسلامي ازطريق نفوذ در ادبيات بهنقاشي نيز وارد مي شود, اين انديشه ها ازديرباز در ايران باستان ريشه داشته است.استفاده از نمادها و سمبل ها و پرهيز از هر نوع طبيعت گرايي تلاشي بوده است برايساختن دنياي خيالي و مثالي و نمايشي از انديشه هاي الهي.

رساله حاضر پژوهشي است درباره نگرش هنرمندان قرون هفتم تادهم هجري وتاثير انديشه هاي آنان درتصوير انسان و طبيعت در نقاشيهاي مينياتور.

البته عوامل ديگري از جمله نظام حاكم و عوامل محيطي نيزتاثيري در نحوه ترسيم اين نقاشيها داشته است.

در اين پژوهش سعي شده است ارتباط بين عرفان و مذهب وتاثيرآن بر روي هنر, ايجادهنر ديني و نگرش عارفانه هنرمندان نگارگر وتاثير اين نگرش برروي انسان و طبيعت و نحوه ارتباطي كه بين اين دو درتصاوير برقرار شده است موردبررسي قرار بگيرد.
مقدمه:

نقاشيايران از جمله هنرهاي طراز اول آسياست. اين هنرداراي معيارها و ضوابط سنتي مشتركبا نقاشي هندي، چيني و ژاپني است ولي در حدود حجم خود خصوصياتي خاص و بي همتادارد.

مرزبندي هاو محدوديتهاي آن روشن و بارز است، ليكن درست به موجب همين مرزبنديها و محدوديتها،اهداف و مقاصد خويش را با انسجامي‌ويژه ، پي جويي كرده است. اصولاَ هنر تصويري رادر ايران محدود به نگارگري مي‌دانند مخصوصاَ نگاره هايي كه براي نسخ خطي تداركديده شده اند. از آنجا كه بخش اعظم ديوارنگاره ها محو شده اند اما هنوز هم ايننگاره ها ميزاني براي سنجش و ارزيابي است.

نقاشيديواري از همان ادوار پيشين، براي تزئين كاخها به كار رفته است، اين مطلب از منابعادبي و ازقطعات بازمانده و مكشوفه ازروزگاران قبل از تاريخ و قبل از اسلام معلوممي‌شود. نقاشي هاي ديواري كه خارج از مرزهاي واقعي سياسي ايران، ولي در حوزه فرهنگيآن قرار دارد، هنر تصويري دوران قبل از اسلام را تشكيل مي‌دهد. قبل از سده دوموسوم هجري نمونه اي از آثار نگارگري ايران به دست نيامده است. و فقط قطعاتي ازكتابهاي مانويان مكشوفه در تورفان موجود است از اين رو وقفه اي حدود سه قرن در تاريخ نگارگري ايران بهوجود آمده كه اطلاعاتي در خصوص آن در دست نيست. بنابر، اين پي جويي تاريخ هنرنگارگري ايران است كه در قرن دهم پس از نفوذ غرب نقاشي ايراني به آرامي‌از سنتگذشته فاصله مي‌گيرد و در قرون بعدي بي توجه به هنراصيل نگارگري حركتي نورا آغازمي‌كند.

نگارگريايراني مانند هر هنر ديگر ايراني، از تفكر و انديشه اسلامي‌و عرفاني بي بهره نيست،انديشه هاي عرفاني در تار و پود هنر نگارگري نيز ريشه يافته اند و اين مرهون نفوذعرفان در ادبيات داستاني و حماسي مي‌باشد. هنگامي‌كه هنرمند نگارگر به تصويرداستان هاي حماسي و گاه عاشقانه مي‌پردازد از اين انديشه ها غافل نبوده و با جهانبيني خيالي و ماورايي خويش را به تصوير مي‌كشد.

بررسيوآشنايي با جهان بيني و نوع نگرش هنرمندان نگارگر و تفكر آنان كه موجب ايجاد آثاريجاودانه شده است از اهداف اين پژوهش مي‌باشد كه در اين راستا ارتباطي كه نگارگربين انسان و طبيعت در طي قرن چهارم برقرار كرده است و انساني كه در اين نگاره هاازقرني به قرن ديگر، دچار تحول و تكامل شده است، علاوه بر خصوصيات ظاهري، از لحاظ معنايي نيز رشد قابل توجهي يافته كه دراين پژوهش مورد توجه بوده است.

البته نمي‌تواندر اين ميان از نقش حكام و افراد متنفذي كه با حمايت يا عدم حمايت از هنرمندان،موجبات رشد و شكوفايي را براي اين قشر از جامعه ايجاد مي‌كردند يا مانع از ادامهپيشرفتشان مي‌شده اند ناديده گرفت. پيش زمينه‌هاي تحقيقي در اين مورد محدود وانگشت شمار بوده است و بيشتر به تحول و خصوصيات ظاهري انسان يا طبيعت بطور مجزاپرداخته است از جمله رنگ آميزي هاي طبيعت و يا نقوشي كه از ممالك ديگر به هنرطبيعت پردازي ايران وارد شده است و يا نوع پوشش و جامه ها و يا مسائلي از اينقبيل.

پژوهش حاضر براساس فرضيات زير انجامشده است:

- اول اينكه،در بسياري از موارد در يك نگاره اهميت انسان و طبيعت و نحوه نگاه به اين دوازاهميت يكساني برخوردار بوده كه البته گاهي نگارگر يكي را بر ديگري ترجيح مي‌دادهاست.

- براساستحول فكري و اعتقادات هنرمند جايگاه طبيعت يا انسان تعيين ومشخص مي‌شود، گاهيطبيعت در پس زمينه تصوير، بي توجه باقي مانده، گاهي پويا و شكوفا ترسيم مي‌شودگويي نقشي خيالي است ازبهشت.

- گاهي انسان برتر از طبيعت است و تمام توجه بهاوست و گاهي مانند نقشي از گل و گياه در ميان طبيعت جاي مي‌گيرد و به همان اندازهكه

- درختي پرشكوفه جلب نظر مي‌كند او هم خود نمايي مي‌كند.

- پژوهش حاضرشامل پنج فصل مي‌باشد.

فصل اول

اشاره برجهان شناسي و درك ارتباط ميان جهان و مبدا داشته و اينكه هنرمند نگارگر چگونه ازصورت خيالي تعالي پيدا كرده و مي‌تواند به ساحت متعالي عالم قدس قدم گذاشته و باخلق اثر خود، بيننده را از اين افق حيات و وجود مادي به مرتبه اي متعالي، يعنيجهاني مافوق اين جهان جسماني برساند.

فصل دوم

مروري استبر پيدايش و آغاز نگارگري در ادوار مختلف و بررسي آثار و عوامل محيطي و اجتماعي براين هنر و نفوذ و تاثير پذيري از ملل ديگر.

فصل سوم

از تجلي مذهب وعرفان در ذات انسانوپيدايش هنر مقدس و نيز سير تصوف در هنر و هم زيستي عرفان و تصوف در نگارگري وسخنوري فرازهايي دارد.

فصل چهارم

به بررسيتاثير عوامل طبيعي در نگارگري دوره ساساني و بيان اين مطلب كه به علت عدم دسترسيبه آثار نگارگري قرون اوليه اسلام در ايران، امكان تحقيق و بررسي دقيق آثار ايندوران ميسر نمي‌باشد، مي‌پردازد. از ديگر نكات اين فصل بررسي آثار مكتوب قرون پنجمتا هشتم هجري از جمله پژوهش بر مينياتور هاي سلجوقي يامكتب بغداد و نيزمينياتورهاي ايلخانيان وافزايش اهميت نقش انسان نسبت به طبيعت، تاثير هنرخاور دوربر نقاشي هاي اين دوران، بيان پيشرفت فن تصوير سازي در قرون هشتم توسط جلايريان.معرفي برخي آثار اين دوران و توضيحات مربوط به آثار مذكور و درنهايت نگاه انتزاعيهنرمندان اين دوران به انسان و طبيعت.

فصل پنجم

نگارگريسده هاي نهم و دهم هجري را تحليل نموده و به بررسي اجمالي سه مكتب سده نهم يعنيمكاتب شيراز، هرات و تيموري و مشخصات اين سبكها مي‌پردازد. هم چنين به بيان تغييرموضوعات نقاشي اين دوران و ابداعات پديد آمده در نيمه دوم سده نهم هجري ازجملهصحنه هايي نظير چوپاني و كارهاي ساختماني و غيره مي‌پردازد.

از ديگرمطالب نگاهي گذرا به شاهنامه طهماسبي و موضوعات آن و تغيير نگرش هنرمند و علاقه به تصوير كردن جنبه هاي ناخوشايندزندگي و همينطور معرفي برخي آثار اين دوران وبيان توضيحات مربوطه و درنهايتذكر تعبير سهراب از نگارگري ايران.

در بخش آخر و نتيجه گيري نهايي نوع نگرش هنرمند نگارگر، به فضاي اطرافو رابطه آن با انسان، بررسي شده است. كه اين نگرش بر مبناي انديشه هاي عرفاني استكه در ايران متداول بوده است و درشعر و ادبيات و در نتيجه در نقاشي ايراني نمايانمي‌گردد. اين عقايد كه از ديرباز در انديشه هاي مزديسنايي، زرتشت، ماني و … و در نهايت در انديشه مسلمانان تجلي يافته، زمينه مناسبي را برايگسترش در ايران زمين بعد از اسلام پيدا مي‌كند و هنر ديني كه از زمان ماني شروعشده، در هنراسلامي‌شكل جديدي مي‌يابد.

در نگارگريايران تلاش براي كشف و كاوش بعد سوم، صورت نمي‌گيرد و تاثيرات جو و نور و سايه بهفراموشي سپرده مي‌شود. منظره طبيعت هيچگاه آئينه حالت انسان نمي‌شود، برخلاف هنرچيني كه منظره، توضيح ارتباط انسان با جهان مي‌باشد.

انسانمينياتور مورد توجه نگارگر قرار مي‌گيرد و طبيعت تنها بعنوان يك زمينه پذيرفتهميشود و هرگز به خاطر خودش مورد مطالعه قرار نمي‌گيرد. با اين حال منظره سازيدرعهد تيموري گسترش مي‌يابد و عليرغم اينكه درسده هشتم هنرمند نگارگر، ظرايفبيشتري را در مورد انسان و طبيعت ترسيم مي‌كند و تجملات ظاهر مي‌گردد. ليكن باز همانسان موضوع اصلي است و بر طبيعت اطراف خويش سيطره دارد و نگارگر شيفته انسانمينياتور خويش است، به گونه‌اي كه در سده يازدهم، هنرمند به فضاي اطراف بي توجهشده و دنياي پيرامون مانند درخت،بوته و غيره به راستي در تصاوير كمرنگ مي‌گردد...


رایگان


دانلود


مقاله


هنر


ورد


word


سيري در نگارگري ليرلتي از قديم تا اكنون


سيري در نگارگري ليرلتي


نگارگري ليرلتي


نگارگری ایرانی


تاریخچی هنر نگارگری ایرانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجری وتاثیر …

bankmaghale.ir/مقاله-سيري-در-نگارگري-ليرلتي-از ... سيري در نگارگري ليرلتي از قديم تا اكنون ...

تحقیق در مورد آسيب ديدگي كشتي گيران.DOC – یاهو …

... حاكی از آن است كه در كل ... زن از ایران باستان تا ... در نگارگري ليرلتي از قديم ...

سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اكنون

سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اكنون ... سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اكنون ...

پایان نامه سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا

... نگارگري ليرلتي از قديم تا اکنون شروع نقاشی ایران را می توان در نقاشیهای دیواری ...

نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجری وتاثیر …

bankmaghale.ir/مقاله-سيري-در-نگارگري-ليرلتي-از ... سيري در نگارگري ليرلتي از قديم تا اكنون ...

تحقیق در مورد آسيب ديدگي كشتي گيران.DOC – یاهو …

... حاكی از آن است كه در كل ... زن از ایران باستان تا ... در نگارگري ليرلتي از قديم ...

۳۸۵ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی تاريخچه وزارت راه و ...

تا قبل از جنگ جهاني ... با نظري گذرا به تاريخ راه در ايران در مي يابيم که از دير باز نقش ...

پایان نامه بررسی نگارگری ليرلتی از قديم تا اكنون

دانلود پایان نامه بررسی نگارگری ليرلتی از قديم تا اكنون. 0 ... بحران با استفاده از gis در ...

پایان نامه بررسی نگارگری ليرلتی از قديم تا اكنون

دانلود پایان نامه بررسی نگارگری ليرلتی از قديم تا اكنون. 0 ... بحران با استفاده از gis در ...

golrbargyasi.monoblog.ir - گلبرگ ياس

... (مقاله بررسي طلاق و سيري در ... سازمان، از تهديد تا ... در نگارگري ليرلتي از قديم ...

تحقیق درباره سيري در نگارگري ليرلتي از قديم تا اكنون

تحقیق درباره سيري در نگارگري ليرلتي از قديم تا اكنون تحقیق درباره سيري در نگارگري ...

دانلود پاورپوینت بيش تمريني - 20 اسلاید

... (بخصوص در بعد از ... پیامبر اکرم از کودکی تا ... سيري در نگارگري ليرلتي از ...

دانلود پاورپوینت بيش تمريني - 20 اسلاید

... (بخصوص در بعد از ... پیامبر اکرم از کودکی تا ... سيري در نگارگري ليرلتي از ...

AM بایگانی - DOCZ.ir

... ۷ موزه ادبیات مدرن در Marbach Am Nekar آلمان طرح دیوید چیپرفیلد … دریافت فایل. AM, ...

دانلود پایان نامه رشته بازیگری : چگونگي شكل …

... استفاده کنند تا در فکر کردن و ... تا فایل را از طریق ... سيري در نگارگري ليرلتي از ...

دانلودتحقیق درمورد همت مضاعف بایگانی - DOCZ.ir

سيري در نگارگري ليرلتي از قديم تا اكنون; تحقیق و بررسی در مورد كار ... ناشي از عمليات ...

سيري در نگارگري ليرلتي از قديم تا اكنون

قسمتی از تحقیق پيشگفتار: هنر ايران به لحاظ قدمت و زيبايي هميشه مورد توجه محققان بوده ...

سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اكنون

سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اكنون. سيري در نگارگري ... ليرلتي از قديم تا اكنون ...

مطالعه تطبيقي شكل انسان در نگارگري مكتب هرات و …

سيري در مينياتور ... در نگارگري مكتب هرات ... شكل انسان تا پيش از دوران قاجار، در نگارگري ...

چگونه و چطور پورپوزال بنویسیم

آموزش انیمیشن سازی- توهم زندگی- اثر(اولی جانستون) و (فرانک توماس)

مصر سرزمین رازها

ویژگی های داستان کوتاه

مراقب خوردن کالباس و سوسیس باشید

موفقیت نوشته آنتونی رابینز

گلستان سعدی

اصول مصاحبه تشخیصی